FR  |  NL  |  EN

1. PRIJZEN. - Onze prijzen zijn vrijblijvend; in geval van prijsverhoging stroken deze met de van kracht zijnde reglementering. Een prijsverhoging zal evenwel slechts op de in artikel 1.7 van de wet van 14 juli 1991 beoogde consumenten toegepast kunnen worden voor zover deze verhoging geschiedt op basis van elementen die niet enkel van de wil van de firma afhangen.

2. LEVERINGEN. - De overdracht van alle risico’s geschiedt op de maatschappelijke zetel van de firma, waar de waren door de koper afgehaald moeten worden. Bijgevolg gebeuren alle verzendingen op risico van de koper, zelfs ingeval van verzending franco. De bestemmeling wordt verzocht de toestand van de inhoud van iedere collo grondig na te zien. Ingeval van tekort of averij moet hij klacht indienen bij de vervoerder alvorens de waren in ontvangst te nemen.

3. BETALINGEN. a) Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de firma. Onze mandaten maken hierop geen uitzondering. b) Al onze leveringen blijven onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik van betaling van de betreffende facturen. Bij facturatie met uitstel van accijnsrechten is de klant gehouden tot betaling van de Belgische accijnsrechten in geval van het niet terugzenden binnen de wettelijke termijnen van luik 3 van AG, behoorlijk ondertekend door de belastingsautoriteiten of het desbetreffend douanekantoor. Bovenop de accijnsrechten kan de firma eveneens een forfaitaire schadevergoeding eisen van 20 % en een jaarinterest van 12 %. c) Onze facturen zijn contant netto betaalbaar. Ieder bedrag, niet betaald op de vervaldag, wordt ambtshalve verhoogd meteen jaarlijkse interest van 12 %, zonder de onmiddellijke opvorderbaarheid van dit bedrag te schaden noch de conventionele verhoging voorzien onder letter d. d) In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege verhoogd met een forfaitair bedrag van 20 % bijwijze van schadevergoeding en dit met een minimum van 50 €. Ingeval van niet-nakoming van haar verplichtingen zal de firma ambtshalve gehouden zijn tot betaling, maar slechts aan de consument beoogd in artikel1.7 van de wet van 14 juli 1991, van een forfaitair bedrag van 20 % van de overeengekomen prijs bij wijze van schadevergoeding en dit met een minimum van 50 €. e) De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de firma zijn alleen bevoegd om alle geschillen te beslechten. Alle geschillen met een consument beoogd in artikel 1.7 van de wet van 14 juli 1991 zullen evenwel voor de rechter, bevoegd overeenkomstig alinea 1, 2 of 4 van artikel 624 van het Gerechtelijke Wetboek, gebracht worden.

4. CONTRACTEN. - In geval van overmacht en o.a., ingeval van wijziging van het fiscaal of douanestelsel van onze producten, en zelfs in geval van eenvoudig neerleggen van een wetsvoorstel dat hieraan een verandering zou kunnen brengen, zullen van rechtswege alle contracten en bestellingen afgelast worden, doch alleen diegene die verkocht en nog niet geleverd zijn.

5. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het aannemen der waren de verbintenis inhoudt voor de koper om deze te verkopen aan de consument tegen de prijs vastgesteld door de verkoper. De koper verplicht er zich op zijn beurt toe dezelfde voorwaarden voor zijn eventuele wederverkopers klaar en duidelijk te vermelden en door hen te doen aannemen. De verkoper heeft het recht leveringen te weigeren, in geval van niet in acht nemen van één of beide hoger vermelde clausules.

6. Om geldig te zijn moeten gebeurlijke klachten aan de firma per aangetekend schrijven gedaan worden binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen.